Regulamin Ośrodka Wsparcia Fundacji Echo

1. Ośrodek udziela wsparcia podopiecznym Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ,,ECHO”.

2. Oferta i korzystanie z oferty jest dobrowolna. O częstotliwości korzystania z zajęć terapii indywidualnej decydują specjaliści.

3. Uczestnik ma prawo:
– Uczestniczenia w proponowanych zajęciach,
– Korzystania z wsparcia specjalistów,
– Otrzymywania niezbędnej pomocy,
– Przystosowania oferowanych zajęć do możliwości psychofizycznych.

4. Uczestnik ma obowiązek:
– Uczestniczyć w zajęciach,
– Przestrzegać zasad współżycia społecznego,
– Brać udział w zajęciach bez kataru, kaszlu i zmian dermatologicznych,
– Przestrzegać zasad bezpieczeństwa,
– Dbać o porządek,
– Stosować się do regulaminu i poleceń zespołu specjalistów.

5. Na terenie Ośrodka obowiązuje zmiana obuwia.

6. Za zniszczone mienia odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

7. Zaangażowanie rodziców w zajęcia jest obowiązkowe.

8. Rodzice – opiekunowie zobowiązani są do odwołania (w uzasadnionych przypadkach) zarezerwowanych terminów zajęć.

9. Rodzice – opiekunowie mają prawo do otrzymywania informacji o postępach i możliwościach dziecka.

10. Osoby prowadzące zajęcia odpowiadają za pomoce dydaktyczne i pomieszczenia, w których prowadzą zajęcia.

11. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.

12. Regulamin ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacjom i uzupełnieniom.