ECHO PROGRES

ECHO PROGRES Holistyczny Model Wsparcia Osób Niesłyszących Fundacji-ECHO-

Model wypracowany w oparciu o  23 letnie doświadczenia  działalności PFPDN -ECHO-. Główne założenia  modelu i zadania z nich wynikające  mają na celu ograniczanie zjawiska  wykluczenia społecznego oraz  zwiększanie  szans na satysfakcjonujące życie w społeczeństwie dzieci, młodzieży i dorosłych osób niesłyszących

KH

Główne założenia:

 1. Wsparcie obejmuje osoby niesłyszące od urodzenia do dorosłości i ich rodziny oraz otoczenie społeczne.
 2. Terapia  indywidualna  i grupowa jest realizowana  poprzez długofalowe,  kompleksowe oddziaływania logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, stymulację rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania).
 3. Indywidualne i interdyscyplinarne podejście do każdego podopiecznego.
 4. Współudział rodziców w tworzeniu indywidualnej ścieżki terapii dziecka.
 5. Tworzenie programów wsparcia dla młodzieży i dorosłych – organizowanie grup wsparcia, zatrudnienia wspomaganego oraz współpracy międzynarodowej.
 6. Poznawanie i włączanie do terapii Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz alternatywnych środków komunikowania się.
 7. Angażowanie podopiecznych w wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i sportowe.
 8. Angażowanie rodziców w działania samopomocowe – tworzenie grup wsparcia, podejmowanie działań w Radzie Rodziców.
 9. Realizowanie wolontariatu w różnych formach w Fundacji, w kraju i za granicą.
 10. Organizowanie wyjazdów terapeutycznych ( w tym turnusów rehabilitacyjnych).
 11. Budowanie odpowiedniego klimatu w pracy terapeutycznej i codziennych relacjach- wzajemnej pomocy, szacunku  i współpracy- tworzenie jednej Wielkiej Rodziny.
 12. Kooperacja z organami administracji państwowej, samorządem lokalnym, z placówkami oraz firmami państwowymi i prywatnymi (w tym medycznymi i edukacyjnymi) a także z organizacjami pozarządowymi.