Samodzielność – od dzieciństwa do pełnej dorosłości. Holistyczne wsparcie rozwoju oraz zdobywanie kompetencji do pełnienia ról i zdań społecznych osób z wadą słuchu w placówce PFPDN –ECHO–

Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2016,
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

pobierz poradnik- PDF


Co robić moje dziecko nie słyszy.pdf


Aktualności projektowe – ZdjęcieProjekt  w okresie od  dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2019 r. dążył do zwiększenia samodzielności 300 osób niedosłyszących i niesłyszących oraz ze sprzężeniami w wieku od 0 aż do osiągnięcia wieku emerytalnego poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w placówce, w ramach rehabilitacji ciągłej.
Poniżej dane świadczące o pełnej realizacji celów i założeń projektu.

Terapia indywidualna surdologopedyczna 4200 godz. – 198 BO
Terapia indywidualna surdopedagogiczna – 1404 godzin – 78 BO
Terapia indywidualna psychologiczna – 1800 godzin – 100 BO
Terapia indywidualna integracja sensoryczna – 600 godzin – 50 BO
Terapia grupowa surdologopedyczna – 280 godzin – 33 BO
Terapia grupowa surdopedagogiczna – 280 godzin – 24 BO
Terapia grupowa psychologiczna – 240 godzin – 15 osób
Terapia grupowa ogólnorozwojowa – 840 godzin – 48 BO
Zajęcia grupowe wspomagające – 720 godzin –  40 BO
Konsultacje/interwencje – 90 godzin -30 BO
Warsztaty dla Rodziców/Opiekunów – 90 godzin – 36 BO
Tłumaczenia symultaniczne- Tłumacz PJM – 880 godzin – 44 BO
Porady prawne indywidualne – 140 godzin  – 70 BO
Z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy skorzystało 25 osób, a 10 osób uzyskało/utrzymało zatrudnienie na otwartym rynku pracy przez 3 miesiące.
Zajęcia dla dzieci w ramach warsztatów dla Rodziców/Opiekunów – 90 godzin – 36 BO
Wsparcie wolontariuszy – 2644 godziny.

Wszystkie powyższe wartości wskazują na pełną realizację założeń.

Cel projektu:

Zwiększenie  samodzielności 300 osób niedosłyszących i niesłyszących oraz ze sprzężeniami (w I roku-255 BO) w wieku od 0 aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w placówce, w ramach rehabilitacji ciągłej. Usprawnianie rozwoju intelektualnego, rehabilitacji słuchu i mowy, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, stymulacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, samodzielności społecznej i zawodowej.

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku

(harmonogram na pierwszy okres finansowania od 1 kwietnia d2017 do 31marca 2018r na dole strony).

Rekrutacja

Do projektu rekrutowane są osoby z niepełnosprawnością z uszkodzonym słuchem (osoby niedosłyszące, niesłyszące) i ze sprzężeniami w wieku od urodzenia aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, które przedstawią aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (regulamin rekrutacji na dole strony).

Formy wsparcia

W ramach projektu dzieci, młodzież i osoby dorosłe z wadą słuchu w oparciu o IPD korzystają z indywidualnych i grupowych form wparcia, w tym z terapii surdologopedycznej, surdopedagogicznej, psychologicznej, sensorycznej, ogólnorozwojowej i wspomagającej przy udziale rodziców i opiekunów w przypadku małych dzieci, jak i tłumaczy jęz. migowego

(w razie potrzeby).
Dla dorosłych, w wieku produkcyjnym, w ramach placówki są świadczone: doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
Zapewniona jest możliwość konsultacji i interwencji w placówkach przedszkolnych

i szkolnych, do których uczęszczają BO.
BO korzystają z porad prawnych, związanych np. z uprawnieniami osób niepełnosprawnych.
Dla rodziców i opiekunów są organizowane  warsztaty oraz opracowywany jest poradnik.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

1.  IPD
2.  Terapia indywidualna surdologopedyczna
3.  Terapia indywidualna surdopedagogiczna
4.  Terapia indywidualna psychologiczna
5.  Terapia indywidualna integracja sensoryczna
6.  Terapia grupowa surdologopedyczna
7.  Terapie grupowa surdopedagogiczna
8.  Terapie grupowa psychologiczna
9.  Terapie grupowa ogólnorozwojowa
10.Zajęcia grupowe wspomagające
11.Konsultacje/interwencje
12.Tłumaczenia symultaniczne
13.Porady prawne
14.Doradztwo zawodowe indywidualne
15.Pośrednictwo pracy i monitoring zatrudnienia
16.Zajęcia dla dzieci w ramach warsztatów dla Rodziców/Opiekunów
17.Warsztaty dla Rodziców/Opiekunów

Wszystkie działania są świadczone w ramach placówki, która prowadzi od lat rehabilitację ciągłą, opartą na Holistycznym Modelu Wsparcia Osób Niesłyszących ECHO PROGRES wypracowanym w oparciu o ponad 20 letnie doświadczenie i  działalność Fundacji-ECHO-. Główne założeniami modelu i zadania z nich wynikające mają na celu ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększanie szans na satysfakcjonujące życie w społeczeństwie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu.
Projekt ma charakter ponadregionalny.  Realizowany jest  w placówce w Warszawie przy Grójeckiej 65A. Beneficjentami projektu mogą być podopieczni Fundacji -ECHO- dzieci, młodzież i osoby dorosłe (do wieku emeryt.) z wadą słuchu (niedosłyszące i głuche), osoby z wadami sprzężonymi np. zespół Downa, zespoły genetyczne, autyzm, obniżona sprawność intelekt. -255 osób posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne.Projekt obejmie BO zamieszkałych głównie w województwie mazowieckim., a także mogą skorzystać osoby zamieszkujące sąsiednie województwa.Wsparcie jest realizowane przez 12 miesięcy i co najmniej przez 5 dni w tygodniu. W okresie wakacyjnym, ferii zimowych i świąt z mniejszą intensywnością. Podstawą udzielenia wsparcia jest rejestracja  w projekcie zgodnie z warunkami konkursu, jak i regulaminem wewnętrznym.

Harmonogram działań:  HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU.PDF

Regulamin rekrutacji:      REGULAMIN_REKRUTACJI_OSTATECZNY.PDF

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Włodarska vel Głowacka tel. 502 213 356 mail: awlodarskavel@gmail.com
Małgorzata Piątkowska tel. 502 255 682 mail: malgorzata.piatkowska.echo@gmail.com