Moja Praca – Moja Kariera


Moja praca – moja kariera:
projekt współfinansowany przez PFRON w ramach konkursu
1/2016 pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy

Opis projektu:
Moja praca – moja kariera
współfinansowanego przez PFRON w ramach konkursu 1/2016 pn.
„Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”

 1. Cel projektu

Wejście osób niepełnosprawnych,  głównie osób słabosłyszących i Głuchych, na otwarty rynek pracy poprzez wykorzystanie metody  zatrudnienia wspomaganego według standardów Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE).

 

 1. Projekt trwa od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 r. i będzie realizowany w dwóch etapach. Rekrutacja będzie realizowana w I etapie tj. od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r.

Zatrudnienie wspomagane – indywidualne wsparcie trenera pracy – oraz konsultacje psychologiczne realizowane będą przez cały czas trwania projektu. Historie sukcesu pracowników i pracodawców – wsparcie grupowe: w I etapie odbędą się 3 spotkania: w kwietniu i we wrześniu 2017 r. oraz w lutym 2018 r. Warsztaty z prawnikiem prawa pracy odbędą się w maj, wrześniu i listopadzie 2017 roku a konsultacje indywidulane z prawnikiem odbędą się w maju, wrześniu, październiku i listopadzie w 2017 roku oraz w styczniu, lutym i w marcu 2018 roku. Warsztaty grupowe z etyki pracy odbędą się w marcu, maju, lipcu, wrześniu i listopadzie 2017 roku oraz 2 styczniu 2018 roku. Spotkania z lekarzem medycyny pracy odbędą się w marcu, czerwcu i we wrzeniu 2017 roku. Warsztaty ekonomiczne odbędą się maju, wrześniu i listopadzie 2017 roku oraz w lutym 2018 roku.

 

 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności dotyczące uszkodzenia słuchu i zaburzenia mowy (oznaczenie 03 – L), a także inną niepełnosprawność lub orzeczenie ZUS o przyznaniu renty,
 • posiadają znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
 • są bezrobotne, poszukujące pracę lub nieaktywne zawodowo,
 • mają pracę dzięki pomocy trenera pracy, ale potrzebują jeszcze jego pomocy,
 • mają ukończone 18 lat i nie są na emeryturze,
 • mieszkają (na stałe lub czasowo) w Warszawie lub w województwie mazowieckim.
 • uczestnicy mogą zgłosić się do projektu poprzez: email: mojapraca@fundacja-echo.pl oraz osobiście: PFPDN-ECHO-, ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa

 

 1. W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
 • Zatrudnienie wspomagane – indywidualne wsparcie trenera pracy
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne
 • Historie sukcesu pracowników – wsparcie grupowe
 • Historie sukcesu pracodawców – wsparcie grupowe
 • Warsztaty z prawnikiem – specjalistą z zakresu prawa pracy
 • Indywidualne konsultacje prawne
 • Etyka pracy – warsztaty grupowe
 • Spotkanie z lekarzem medycyny pracy
 • Warsztaty ekonomiczne – zarządzanie własnymi finansami

 

 1. Charakterystyka poszczególnych form wsparcia:

 

 1. Zatrudnienie wspomagane – indywidualne wsparcie trenera pracy

Cel.  Utworzenie IPD i planu kariery zawodowej

 • Uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy
 • Utrzymanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty podjęcia pracy

Spotkania z trenerem pracy są wyznaczane zgodnie ze standardami EUSE.

 1. Indywidualne konsultacje psychologiczne

Cel. Zwiększenie motywacji do podjęcia aktywności zawodowej, pomoc w rozwiązywaniu problemów, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, nabycie umiejętności zachowań asertywnych, zwiększenie poczucia własnej wartości, wzrost poczucia własnej skuteczności, nabycie umiejętność komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Spotkania z psychologiem nakierowane są na rozwiązywanie indywidualnych problemów osób słabosłyszących lub Głuchych w zależności od ich aktualnej sytuacji.

 

 1. Historie sukcesu – pracownicy – wsparcie grupowe. Spotkania z osobami niedosłyszącymi/niesłyszącymi, które odniosły sukces w pracy jako pracownicy.

Cel.  Przekonanie osób słabosłyszących lub Głuchych do tego, że można osiągnąć sukces w pracy zawodowej

 • Przedstawienie realnych problemów i sposobów ich rozwiązania przez osoby słabosłyszące lub Głuche w warunkach zatrudnienia na otwartym rynku pracy
 • Wymagania niezbędne do osiągniecia sukcesu przez osoby słabosłyszące lub Głuche prowadzące firmy

 

 1. Historie sukcesu – pracodawcy – wsparcie grupowe. Spotkania z pracodawcami, którzy mają pozytywne doświadczenia z zatrudnianiem osób z uszkodzonym słuchem na otwartym rynku pracy.

Cel. Przekonanie uczestników projektu oraz ich rodzin do tego, że zatrudnienie na otwartym rynku pracy jest możliwe

 • Przekazanie istotnych informacji dotyczących wymagań pracodawców od swoich pracowników
 • Przedstawienie pozytywnych aspektów pracy
 • Przedstawienie rekrutacji z perspektywy pracodawcy

 

 1. Warsztaty z prawnikiem – specjalistą z zakresu prawa pracy

Cel. Nabycie/zwiększenie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz praw przysługującym osobom niepełnosprawnym. Zdobycie wiedzy o przysługujących prawach i obowiązkach w zakresie zatrudnienia, warunków zachowania lub zawieszenia renty itp. Uzyskanie informacji na temat różnych form zatrudnienia, w tym także samozatrudnienia.

  

 1. Indywidualne konsultacje prawne

Cel. uzyskanie informacji dotyczących praw uczestników projektu jako osoby niepełnosprawnej (prawo do ulg, do świadczeń, odwołania od decyzji orzeczniczej itd.)

 • wyjaśnienie statusu zatrudnienia uczestników projektu z punktu widzenia prawnego, a także jego praw jako pracownika i obowiązków wobec pracodawcy,
 • pomoc z konflikcie z pracodawcą,
 • rozwiązanie problemu prawnego związanego z zatrudnieniem, utratą świadczeń itd.
 • wyjaśnienie zasad częściowego lub całkowitego zawieszenia renty itd.

 

 1. Etyka pracy – warsztaty grupowe

Cel. Zdobycie wiedzy na temat zasad zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i innych kontaktów interpersonalnych z pracodawcą.

 • Zdobycie wiedzy na temat norm, zachowań moralnych związanych z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi
 • Zrozumienie oczekiwań pracodawcy m.in. w zakresie zachowania tajemnicy służbowej, rzetelności, sumienności itd.
 1. Spotkanie z lekarzem medycyny pracy

Cel. Uzyskanie wiedzy na temat możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnością mimo posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności,

 • obalanie mitów związanych z zapisami ,,żadna praca”, ,,całkowita niezdolność do pracy”
 • Uzyskanie informacji dotyczących możliwości i ograniczeń wykonywania poszczególnych obowiązków na danych stanowiskach pracy
 • Uzyskanie informacji jaka dbać o zdrowie w warunkach pracy

 

 1. Otwarte dni aktywnego poszukiwania pracy

Cel. Wykształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy,

 • Zwiększenie wiedzy na temat możliwości zatrudnienia,
 • Utrwalanie i pogłębianie wiedzy zdobytej podczas różnych form wsparcia (np. spotkanie z lekarzem medycyny pracy, warsztaty z prawnikiem)
 • Wzmocnienie własnych umiejętności w zakresie kompetencji pracowniczych poprzez rozszerzanie wiedzy na ten temat.

 

 1. Warsztaty ekonomiczne – zarządzanie własnymi finansami

Cel. ocena swoich możliwości finansowych w obecnych realiach gospodarczych,

 • zwiększenie świadomości ekonomicznej i poznanie realnej wartości pieniądza,
 • nabycie umiejętności podejmowania decyzji konsumpcyjnych oraz zawodowych,
 • wyeliminowanie lub zapobieganie nietrafnym decyzjom, prowadzącym w konsekwencji do problemów finansowych (np. nadmierne zadłużanie) lub zawodowych (np. utrata pracy),
 • zasady konstrukcji domowego budżetu, deficyt w domowym budżecie, sposoby na drobne oszczędności.

 

Ponadto w projekcie przewidziano badanie postaw dotyczących poszukiwania pracy za pomocą wystandaryzowanych testów psychologicznych na planie quasi-eksperymentalnym (z pomiarem początkowym i końcowym).

 

Harmonogram:      HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU – MOJA_PRACA.PDF