Młodzież niesłysząca w drodze do samodzielności i niezależności – wsparcie rozwoju edukacyjnego i społecznego młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu w Ośrodku Wsparcia PFPDN ECHO

 

Projekt p.n. „Młodzież niesłysząca w drodze do samodzielności i niezależności – wsparcie rozwoju edukacyjnego i społecznego młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu w Ośrodku Wsparcia PFPDN ECHO”

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XIII konkursu zadań zlecanych.

Okres realizacji projektu:
Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r. Projekt ma charakter ponadregionalny. Realizowany jest w Ośrodku Wsparcia Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadami słuchu i mowy w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej 65A.
Cele projektu:
Cel główny: Usamodzielnienie i uzyskanie wyższego poziomu edukacji oraz niezależności BO. Cele szczegółowe – kształtowanie zintegrowanej struktury osobowości BO, realnego obrazu swoich możliwości i ograniczeń, uwalniania od lęku i obaw, rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i efektywności działania, usprawnianie rozwoju intelektualnego, podnoszenie umiejętności komunikacyjnych.
Beneficjenci projektu:
W pierwszym roku realizacji planowano objąć pomocą 50 osób. W efekcie dużego zainteresowania oferowaną pomocą, w pierwszym roku działaniami objętych zostało 105 osób, z czego 16 osób zakończyło uczestnictwo w projekcie przed uzyskaniem zaplanowanego wsparcia z różnych powodów, tak więc faktyczną pomocą objętych zostało 89 osób.
W drugim roku realizacji projektu planowano objąć pomocą 63 osoby, jednak w toku realizacji projektu okazało się, że zainteresowanie wsparciem jest nadal bardzo duże, wobec czego podpisany został aneks do umowy, zwiększający liczbę beneficjentów do 80.
Na trzeci okres zaplanowano objęcie pomocą 81 osób, z czego 21 beneficjentów od 12 do 18 r.ż. i 60 powyżej 18 roku życia.
Rekrutacja:
– dobrowolne zapisy telefoniczne(sms), osobiste, mailowe/korespondencyjne. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się wg potrzeb- dobieranych indywidualnie wspólnie ze specjalistami każdy z uczestników realizuje własny indywidualny program rehabilitacji. Działania dobierane są w zależności od wieku, rozwoju, stopnia niedosłuchu, również ich forma (grupowa, indywidualna) jest dobierana indywidualnie według IPD.
Działania realizowane w ramach projektu:
Wszystkie działania realizowane w ramach from wsparcia zostały dobrane tak, aby najpełniej realizować cel główny projektu, jakim jest usamodzielnienie i uzyskanie wyższego poziomu edukacji oraz niezależności beneficjentów. IPD wskaże formy wsparcia dla beneficjentów. Samodzielność w zakresie poczucia własnej wartości i kształtowania poczucia tożsamości zostanie osiągnięta poprzez indywidualną terapię psychologiczną. Niezależność komunikacyjna zostanie uzyskana poprzez indywidualną terapię logopedyczną oraz indywidualną i grupową terapię pedagogiczną. Wsparcie młodzieży w procesie edukacji zostanie osiągnięte poprzez grupowe zajęcia z jęz. angielskiego, doszkalające kursy z jęz. migowego i konsultacje/interwencje (osoba niesłysząca, nauczyciel, wykładowca, rodzic, specjalista). Dobór działań został oparty o wieloletnie doświadczenie Fundacji w realizacji procesu usamodzielniania osób niepełnosprawnych z uszkodzonym słuchem. Wszystkie proponowane formy wsparcia doprowadzą do samodzielności beneficjentów projektu w różnych aspektach życia- socjalizacji, edukacji. Tylko tak dobrane działania pozwolą na realizację celu głównego projektu.

Szczegółowa lista działań dla beneficjentów projektu:
1. Opracowanie IPD
2. Terapia logopedyczna indywidualna
3. Terapia pedagogiczna indywidualna
4. Terapia pedagogiczna grupowa
5. Terapia psychologiczna indywidualna
6. Zajęcia z jęz. angielskiego grupowe
7. Konsultacje/interwencje (osoba niesłysząca, nauczyciel, wykładowca, rodzic, specjalista)

Zajęcia będą trwały przez 12 miesięcy w roku. W czasie tygodni świątecznych i miesięcy wakacyjnych zajęcia odbywać się będą w zmniejszonym wymiarze godzin, w pozostałych miesiącach bardziej intensywnie. Realizatorami projektu są specjaliści poszczególnych dziedzin, którzy prowadzą terapię zgodnie z kwalifikacjami. Osoby te posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niedosłyszącymi (praca w specjalistycznych placówkach). Stanowią oni merytoryczne zaplecze naszej Fundacji. Specjaliści pracujący w organizacji są unikalnymi fachowcami w tej dziedzinie, jaką jest rehabilitacja osób z niedosłyszących.
Dzięki realizacji projektu, jego beneficjenci uzyskają trwałą wiedzę i umiejętności, pozwalające na samodzielne funkcjonowanie w życiu –w domu, szkole, pracy. Pozwoli to na zmniejszenie liczby osób z wadą słuchu pozostających w odizolowanym środowisku. Umiejętność radzenia sobie w środowisku rówieśniczym pozwoli na zmianę postaw społecznych w odbiorze osób z wadą słuchu, w szczególności w szkołach, gdzie młodzież jest w trudnym okresie dojrzewania. Wyposażenie beneficjentów w narzędzia i umiejętności niezbędne w samodzielnym życiu, pozwoli na ich usamodzielnienie, z drugiej strony osoby te nauczone właściwego odczytywania sygnałów płynących z otoczenia, lepiej będą funkcjonować w społeczeństwie, budując pozytywny obraz osoby z wadą słuchu. To z kolei poprzez relację zwrotną, pozwoli tworzyć przyjazne osobom niepełnosprawnym otoczenie, dające bodźce do dalszego usamodzielniania.

 pobierz <tutaj> broszurę

 

 

 

 

 
pobierz <tutaj> broszurę