Od samodzielnego słowa do samodzielnej pracy. Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu w Ośrodku wsparcia PFPDN -ECHO-

 

Projekt :
„Od samodzielnego słowa do samodzielnej pracy. Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu w Ośrodku wsparcia PFPDN -ECHO-„

Projekt współfinansowany przez PFRON

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2013r do 31 marca 2016r.
Zadanie ma charakter ponadregionalny. Zadanie realizowane jest i realizowane będzie w Ośrodku Wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadami słuchu i mowy w Warszawie w siedzibie Fundacji –ECHO przy ul. Grójeckiej 65A.

Cel Projektu:
Usamodzielnienie podopiecznych Fundacji -ECHO- w procesie socjalizacji, edukacji, przygotowania do podjęcia pracy zawodowej i pełnienia dostępnych społecznie ról poprzez rehabilitację słuchu i mowy oraz stymulację rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
Projekt ma charakter kompleksowy poprzez łączenie różnego rodzaju wsparcia oraz kierowanie go nie tylko do osób niepełnosprawnych ale także do ich otoczenia- rodzice, opiekunowie.
Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem, gdyż do działań prowadzonych w latach ubiegłych dodano nowe działania takie jak; terapia grupowa psychomotoryczna, psychoedukacyjna, Grupy Wsparcia dla Rodziców i Młodzieży, które oparte są na wzajemnym wspomaganiu a opiekunami grup są wolontariusze.

W projekcie realizowane są następujące działania:
Formy wsparcia:
1.Terapia indywidualna
2.Terapia grupowa
3.Zajęcia grupowe
4.Grupa wsparcia dla młodzieży

Pozostałe działania:
5. Grupa Wsparcia dla Rodziców
6.Tłumaczenia symultaniczne- Tłumacz PJM
7.Zarządzanie projektem
8.Rekrutacja
9. Rozliczanie i sprawozdawczość
10.Promocja

Wykonawcami są pracownicy Ośrodka specjaliści poszczególnych dziedzin, którzy będą prowadzić terapię zgodnie z kwalifikacjami (logopedzi, psychologowie, terapeuci i inni). Osoby te posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niedosłyszącymi (praca w specjalistycznych placówkach) i są znakomitymi fachowcami w tej dziedzinie.
Beneficjenci ostateczni biorący udział w projekcie:
170 osób niepełnosprawnych w tym: 150 dzieci i 20 młodzieży powyżej 18 r. ż.-
10 rodziców rocznie
Razem 180 osób rocznie
Uczestnictwo w zajęciach odbywa się wg potrzeb- dobieranych indywidualnie wspólnie ze specjalistami każdy z uczestników realizuje własny indywidulany program rehabilitacji. Działania dobierane są w zależności od wieku, rozwoju, stopnia niedosłuchu, również ich forma (grupowa, indywidualna) jest dobierana indywidualnie według IPD.
W zadaniu biorą udział podopieczni niedosłyszący od 0 do 35 roku życia.
Każdy z beneficjentów- osób niepełnosprawnych, który zgłasza się do Ośrodka musi okazać aktualne- ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Decyzje o kwalifikacji do danego wsparcia podejmuje Koordynator projektu na podstawie IPD.
Osoby niezakwalifikowane do projektu w pierwszej kolejności, a spełniające jego warunki, tworzyć będą listy rezerwowych. Rodzice rekrutowani są spośród rodziców dzieci niesłyszących uczęszczających do Fundacji (podstawa rekrutacji- orzeczenie o niepełnosprawności ich dzieci).